2019/2020

Od 1 sierpnia 2019r. w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie jest realizowany Projekt „ TRAMPOLINKA” współfinansowany ze środków RFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu nr 6 w Augustowie poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów; kształcenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt jest skierowany do dzieci Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie, a także do nauczycieli wymienionej placówki.

Dofinansowanie projektu z UE: 272 801,50 zł

Wartość ogółem: 320 943,00 zł

Wkład własny: 48 141,50 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2019 – 31.07.2020

 

Oferta zajęć w ramach projektu pt. „TRAMPOLINKA” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Muzykoterapia – usprawnianie werbalnych i niewerbalnych możliwości porozumiewania się dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w zabawie muzyką, ruchem i słowem. W trakcie zajęć dzieci będą uczyć się współdziałania w grupie, rozwiną umiejętności naśladowania ruchów i dźwięków. W zajęciach weźmie udział 47 dzieci w tym dzieci niepełnosprawne w podziale na grupy.
  • Terapia Integracji sensorycznej – w toku pracy terapeuta będzie stymulował zmysły dziecka oraz usprawniał motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo – ruchową. W zajęciach indywidualnych weźmie udział 15 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Trening Umiejętności Społecznych – rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami; umiejętność wyrażania swoich emocji i przeżyć, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, wspólnej zabawy, przygotowanie do pełnienia ról społecznych. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawowej indywidualnie dla dzieci niepełnosprawnych oraz w grupach dla 47 dzieci.
  • Terapia logopedyczna – indywidualne specjalistyczne zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Alternatywne metody komunikacji – indywidualne zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mające na celu kształcenie umiejętności komunikacji z otoczeniem.

 

W  ramach projektu pt. „TRAMPOLINKA” w szkoleniach weźmie udział 6 nauczycieli. Szkolenia będą dotyczyć wiedzy związanej z praca z dzieckiem autystycznym oraz z innymi niepełnosprawnościami.

W okresie od września do października 2019 r. zrealizowane zostaną następujące zdania dotyczące dostosowania miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych:

  • Modernizacja placu zabaw – wyposażenie w sprzęt w kwocie 30 720,00 zł;
  • Dostosowanie pomieszczenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w postaci Sali doświadczania świata w kwocie 34 750,00 zł;
  • Wyposażenie Sali Integracji sensorycznej w kwocie 15800,00 zł;
  • Wyposażenie gabinetu logopedy w kwocie 10000,00 zł;