Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola

Nr 6 w Augustowie

na lata 2015-2019.

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324 z póź.zm.) ,ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności  podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

CELE KONCEPCJI

 • Utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 • Promowanie zdrowego żywienia.
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.

 

 

 

 

 PRIORYTETY PRZEDSZKOLA 

 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie.
 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpracę z rodzicami i instytucjami wspierającymi dziecko.
 3. Upowszechnianie wartości wychowania przedszkolnego promocja placówki.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami , kreatywnego myślenia , działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach , poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra , prawdy i piękna
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i dobrze przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana , kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w parterowym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród , wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują najczęściej pobliskie osiedle.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup. Przedszkole zatrudnia 25 osób

Godziny pracy przedszkola są dostosowane do potrzeb rodziców.

Dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych , znajdują pomoc dzięki dobrej współpracy przedszkola z instytucjami społecznymi.

Przedszkole współpracuje ze szkołą a celem tej współpracy jest przygotowanie dzieci 6-letnich do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych , uzyskiwania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Kadra pedagogiczna to 11 nauczycielek z wykształceniem wyższym pedagogicznym, w tym 10 nauczycielek dyplomowanych i jedna mianowana. Nauczycielki ciągle rozwijają się poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.,

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Nasze cele w pracy wychowawczo-dydaktycznej

 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju
 • Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem
 • Kultywowanie własnej , naturalnej chęci uczenia się
 • Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się
 • Stymulowanie całościowego , harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem
 • Nauka przez aktywne działanie
 • Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych
 • Okazywanie sobie wzajemnej pomocy
 • Realizacja Programu Wychowawczego , uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci
 • Promowanie zdrowego stylu życia w domu i przedszkolu – realizacja Programu Profilaktycznego.
 • Włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka
 • Promowanie wychowania poprzez uczestnictwo w kulturze, edukację teatralną , medialną
 • Objęcie dzieci pomocą psychologiczno – pedagogiczną

METODY PRACY

Preferujemy integrację metod, korzystamy z tego co najlepsze, m.in.:

 • Dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Terapia bajką
 • Metody aktywizujące
 • Metoda Orffa i R. Labana
 • Metoda projektu
 • Elementy metody I. Majchrzak

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • Nasze cele wychowania i nauczania
 • Działania zorientowane na dziecko
 • Aktualne pory roku
 • Święta i uroczystości
 • Tradycje przedszkola (kalendarz imprez)

 

OFERTA PROGRAMOWA

Przedszkolny Zestaw Programów  jest załącznikiem do Koncepcji Pracy Przedszkola.

W celu rozszerzenia oferty programowej  rozwijającej zainteresowania i zdolności dzieci proponujemy (po czasie przewidzianym na realizację podstawy programowej):

 • Zajęcia rozwijające muzycznie
 • Zajęcia rozwijające plastycznie
 • Zajęcia logopedyczne

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W PRZEDSZKOLU

 • Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności związane z bezpieczeństwem
 • Przedszkole systematycznie dokonuje przeglądów stanu bezpieczeństwa budynku i placu zabaw
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności zauważania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych
 • Realizacja Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego

DBANIE O ZDROWIE

 • Zmiana nawyków żywieniowych
 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia
 • Codzienne wyjścia na świeże powietrze
 • Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia

 

 

SYSTEM MOTYWACJI DZIECKA DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna
 • pochwała wobec grupy
 • pochwała przed rodzicami
 • emblematy

Stosowane kary:

 • upomnienie słowne indywidualne
 • upomnienie słowne wobec grupy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę pracy pedagogicznej, opartej na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:

– „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka , jego potrzeb, zainteresowań (przeprowadzenie diagnozy wstępnej)

– kształtującej- szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników)

– diagnostycznej- monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco

– na wyjściu – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień
 • niepełnosprawności
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności
 • zaburzeń komunikacji językowej
 • choroby przewlekłej
 • zaburzeń psychicznych
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych
 • zaniedbań środowiskowych
 • trudności adaptacyjnych
 • odmienności kulturowej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień
 • działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów zaspokojenia w tym:

poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną),

zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, terapii integracji sensorycznej oraz innych charakterze terapeutycznym,

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

 działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Objęcie dzieci zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychologiczno – edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

 • prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • organizowanie dni otwartych
 • organizowanie zebrań
 • omawianie arkuszy diagnostycznych
 • arkusz informacji osiągnięć dziecka w przedszkolu
 • organizacja zajęć otwartych
 • prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca zespołu pedagogicznego:

Tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów, tworzenie narzędzi do ewaluacji , raporty , diagnozy , monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.

Współpraca ze studentami:

Odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej , zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Współpraca z rodzicami:

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami . Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Cele:

– koordynacja oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu – partnerska współpraca na rzecz dziecka i przedszkola

– wszechstronny rozwój dziecka

– zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami , programami pracy

– włączanie rodziców do udziału w organizowaniu pracy placówki

– przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

– przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy

– zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

– podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców

– integracja rodziców i nauczycieli

– promowanie placówki w środowisku lokalnym

Formy współpracy z rodzicami:

– zebrania grupowe, informacyjne;

– konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica;

– zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;

– prowadzenie kącika dla rodziców , m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci;

– prowadzenie strony internetowej;

– pedagogizacja rodziców na zebraniach , poprzez zamieszczanie artykułów na gazetkach , stronie internetowej , propozycje literatury;

– udział w imprezach organizowanych przez przedszkole;

– udział w rodzinnych konkursach przy okazji imprez przedszkolnych;

– włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych takich jak : Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Piknik rodzinny

– włączanie rodziców w realizacje programu wychowawczo – dydaktycznego;

– pozyskiwanie rodziców do pomocy na rzecz poprawy warunków edukacyjnych i wychowawczych przedszkola

– włączanie rodziców w akcje charytatywne organizowanych na terenie przedszkola(np. Kiermasz ciast, zbiórka książek itp.);

– włączenie rodziców do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu;

– zachęcanie do wyrażania opinii na temat planu pracy , programów przedszkola;

-składania propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i dziecko

Cele:

– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci

– satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań , wyróżnień , nagród

– kształtowanie postaw społecznie pożądanych

– kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci

– urozmaicenie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej

– poszerzenie kontaktów zawodowych , które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki

Współpraca z:

 • Urzędem Miasta (akcje , konkursy , sprawy organizacyjne)
 • Komendą Powiatową Policji – bezpieczeństwo
 • Komendą Powiatowej Straży Pożarnej
 • Biblioteką Publiczną
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Sanepidem
 • Szkołą Podstawową Nr 3
 • Augustowskimi Placówkami Kultury
 • Szkołą Muzyczną
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Muzeum Ziemi Augustowskiej
 • Z innymi przedszkolami i szkołami podstawowymi
 • Towarzystwem Młodego Krechowiaka
 • Przychodnią Stomatologiczną
 • Służbą Zdrowia
 • Domem Pomocy Społecznej Caritas

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

 • Bliska więź dziecka z rodzicami
 • Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
 • Nadopiekuńczość rodziców
 • Liberalne wychowanie
 • Małe poczucie bezpieczeństwa

Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom-przedszkole
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą

Pomoc dziecku w adaptacji:

 • Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola , zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych
 • Oswajanie dziecka z informacją , ze w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek
 • Wizyty w przedszkolu, wspólne zabawy
 • Zapewnienie dziecka , że będzie odebrane w umówionym terminie
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem , zawarcie umów
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu- przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców- jako naturalnej potrzeby
 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola
 • Udział dzieci wraz z rodzicami w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka

 

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole osiąga dojrzałość szkolną – jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego .

 

 

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Cele:

– pozyskiwanie dzieci

– nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami

– upowszechnienie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

 

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów
 • Dbałość o dobra opinię placówki w środowisku lokalnym
 • Popularyzowanie wychowania przedszkolnego
 • Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej
 • Organizacja uroczystości
 • Prezentacja w lokalnych mediach – ogłoszenia, artykuły
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu – wydawanie folderów, ulotek,
 • Nadanie imienia placówce