Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu realizowane są granty przyznane nauczycielom przez Burmistrza Miasta Augustowa w ramach realizacji Augustowskich Projektów Edukacyjnych w 2019 r., których celem m.in. jest:

  • wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • inspirowanie przedszkoli do rozszerzania oferty zajęć poza przedszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci, jak również organizujących czas wolny,
  • inspirowanie przedszkoli do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
  • stymulowanie aktywności twórczej dzieci zdolnych i utalentowanych,
  • inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności poza przedszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Tytuły realizowanych grantów w naszym przedszkolu:

 „Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – kodowanie na dywanie’’

             Zajęcia mają na celu rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji, ustalanie położenia przedmiotów, doskonalenie umiejętności współdziałania w parach i zespołach. W zajęciach bierze udział 10 dzieci w wieku 5 letnich z grupy ,,Biedronki’’


 „Mały europejczyk”

Celem zajęć jest:

– poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi

– zapoznanie z zabytkami, atrakcjami turystycznymi

– wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy

– ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej

– kształtowanie proeuropejskich postaw dzieci

  1. a) umiłowanie pokoju
  2. b) uczenie szacunku do ludzi różnych narodowości
  3. c) rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

Poznawanie krajów należących do Unii Europejskiej przebiegać będzie wg schematu: poznawanie położenia kraju na mapie Europy, zapoznanie ze stolicą, barwami narodowymi państwa, ze słynnymi osobami, pochodzącymi z danego państwa, poznanie zabaw, tańców, piosenek, ciekawymi budowlami, zabytkami, potrawami, autorami książek dla dzieci i prostymi słowami w języku obcym.


,,Alternatywne Metody Komunikacji’’

         Głównym celem realizacji projektu jest rozwijanie mowy, komunikacji oraz nauka zastępczych sposobów porozumiewania się z otaczającą rzeczywistością. W trakcie realizacji zajęć uczniowie powiększą swój zakres umiejętności sprawczych, świadomości własnej osoby, swoich możliwości. Korzystając z kart wyboru oraz z książeczek uczestniczących AAC mogą wyrazić swoje myśli, uczucia oraz preferencje jak również uczyć się budować prawidłowo zdania, rozwijać mowę, zwiększać zasób słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych. Dzięki tym kompetencjom dzieci uczą się, aby umieć zastosować komunikację w życiu codziennym, unikać zachowań trudnych, doświadczanego stresu, móc w odważny sposób integrować się z otoczeniem. W zajęciach bierze udział 6 dzieci w wieku  3-6 lat.


,,Gdy się rączki spotykają- zajęcia z zakresu Terapii Ręki”

 

         Zajęcia z zakresu terapii ręki mają na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni  i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych, poznawanie różnych faktur i struktur.    Ćwiczenia, zadania, zabawy jakie proponuję przedszkolakom podczas zajęć mają  na celu:

– zwiększenie zdolności manipulacyjnych- usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,

–  zrównoważenie napięcia mięśniowego,

– poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz koordynacji obustronnej,

– zwiększenie ruchomości kończyn górnych,

– naukę prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego,

– podniesienie poziomu grafomotorycznego,

– opanowanie i udoskonalenie czynności samoobsługowych,

– doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,                                                                          – kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas  siedzenia, stania.

W zajęciach bierze udział czwórka dzieci 6- letnich z grupy ,,Kotki’’