Zajęcia dodatkowe

Organizacja kół zainteresowań w roku szkolnym 2023/2024

            W Przedszkolu Nr 6 im. „Słoneczna Szósteczka” w Augustowie prowadzone
są bezpłatne zajęcia dodatkowe, które mają na celu rozbudzać
i pogłębiać zainteresowania i indywidualne predyspozycje dzieci w wieku przedszkolnym,
a także służą one przygotowaniu dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie
z trudnościami.

 • „Mali badacze- eksperymenty i zabawy badawcze”- koło zainteresowań o tematyce przyrodniczej.

Opiekun koła przyrodniczego: Emilia Salik

Głównym założeniem autorskiego programu koła jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Realizacja programu dostarczy dzieciom niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk.

Zajęcia w ramach koła przyrodniczego prowadzone są jeden raz w miesiącu.

 • „Mali Kucharze” – koło zainteresowań o tematyce kulinarnej.

Opiekun koła kulinarnego: Dorota Zyskowska

Zajęcia kulinarne mają na celu kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzięki realizacji programu przedszkolaki mają możliwość rozpoznawania produktów spożywczych i przygotowania określonych dań. Pozwoli to rozwinąć zmysł smaku, dotyku, węchu oraz wzroku. Dzieci mają możliwość na rozwój samodzielności a także uczą się umiejętności pracy w zespole.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki 2 razy w miesiącu.

Program zajęć kulinarnych pozwoli przygotować między innymi: ciasta, ciasteczka, muffinki, sałatki, koreczki, pizzę, itp.

 • „Matematyka w przedszkolu” – koło zainteresowań o tematyce matematycznej.

Opiekun koła matematycznego: Urszula Strojanowska

Głównym założeniem programu koła jest rozwijanie umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja programu pozwoli zdobyć dzieciom umiejętności matematyczne, rozwijające logiczne myślenie oraz kreatywność. Dzięki pracy na konkretnym materiale dzieci w przystępny i jednocześnie atrakcyjny dla nich sposób zdobędą potrzebną wiedzę matematyczną.

 Zajęcia będą odbywały się 2 razy w miesiącu.


Organizacja kół zainteresowań w roku szkolnym 2022/2023

„Mali Kucharze” – koło zainteresowań o tematyce kulinarnej.

Opiekun koła kulinarnego : Dorota Zyskowska

Głównym założeniem autorskiego programu oła jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja programu pozwoli zdobyć dzieciom  nowe doświadczenia za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku, kształcić wyobraźnię twórczą i rozwijać ich samodzielność.Podczas zajęć dzieci przygotują  między innymi: ciasta, ciasteczka, koktajle, kanapki, pizzerinki, sałatki.

Zajęcia będą odbywały się 2 razy w miesiącu.


Koło matematyczne ,, Matematyka to lubię”

Opiekun koła matematycznego: Justyna Karwowska

Koło matematyczne ,, Matematyka, to lubię” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę , doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Program ma zachęcić do myślenia matematycznego  dzieci, gdyż podaje proste, łatwe i atrakcyjne dla nich sposoby realizacji zadań.


            W Przedszkolu Nr 6 im. „Słoneczna Szósteczka” w Augustowie prowadzone
są bezpłatne zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań, które mają na celu rozbudzać
i pogłębiać zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym.

 • „Mali badacze- eksperymenty i zabawy badawcze”- koło zainteresowań o tematyce przyrodniczej.

Opiekun koła przyrodniczego: Emilia Salik

Głównym założeniem autorskiego programu koła jest zaspokajanie dziecięcych potrzeb, zachęcanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni oraz zachęcanie do czerpania radości płynącej z odkrywania czegoś nowego. Realizacja programu pozwoli dostrzec dzieciom, że otaczający świat skrywa wiele tajemnic, które warto odkrywać.

Zajęcia w ramach koła przyrodniczego prowadzone są dwa razy w miesiącu (pierwszy i drugi piątek miesiąca) o godz. 12.15.


W krainie kolorów- koło plastyczne


Organizacja kół zainteresowań w roku szkolnym 2021/2022

W Przedszkolu Nr 6 im. „Słoneczna Szósteczka” w Augustowie, przy uwzględnieniu potrzeb
i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe
w ramach kół zainteresowań. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z wykorzystaniem ich umiejętności i pasji.

 • „W krainie kolorów”- koło plastyczne.

 

Opiekun koła plastycznego: Justyna Karwowska

 

Celem koła jest rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Koło prowadzone jest w dwóch grupach wiekowych raz w miesiącu.

 

 • „Mali badacze- eksperymenty i zabawy badawcze”- koło zainteresowań o tematyce przyrodniczej.

 

Opiekun koła przyrodniczego: Emilia Salik

Autorski program koła stwarza warunki do rozwijania zainteresowań przyrodniczo- technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności poprzez samodzielne doświadczanie, eksperymentowanie, stawianie pytań i wnioskowanie.

Zajęcia w ramach koła przyrodniczego prowadzone są dwa razy w miesiącu.

 • „Sport to zdrowie”- zajęcia sportowe.

 

Opiekun: Patrycja Wójcicka

 

Głównym celem zajęć jest kształtowanie sprawności ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zainteresowanie ich sposobem korzystania z różnych sprzętów, przedmiotów pomagających rozwijać predyspozycje sportowe.

Zajęcia sportowe prowadzone są w dwóch grupach wiekowych raz w miesiącu.

 


 

W naszym przedszkolu realizowane są granty przyznane nauczycielom przez Burmistrza Miasta Augustowa w ramach realizacji Augustowskich Projektów Edukacyjnych w 2019 r., których celem m.in. jest:

 • wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • inspirowanie przedszkoli do rozszerzania oferty zajęć poza przedszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci, jak również organizujących czas wolny,
 • inspirowanie przedszkoli do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
 • stymulowanie aktywności twórczej dzieci zdolnych i utalentowanych,
 • inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności poza przedszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Tytuły realizowanych grantów w naszym przedszkolu:

 „Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – kodowanie na dywanie’’

             Zajęcia mają na celu rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji, ustalanie położenia przedmiotów, doskonalenie umiejętności współdziałania w parach i zespołach. W zajęciach bierze udział 10 dzieci w wieku 5 letnich z grupy ,,Biedronki’’


 „Mały europejczyk”

Celem zajęć jest:

– poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi

– zapoznanie z zabytkami, atrakcjami turystycznymi

– wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy

– ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej

– kształtowanie proeuropejskich postaw dzieci

 1. a) umiłowanie pokoju
 2. b) uczenie szacunku do ludzi różnych narodowości
 3. c) rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

Poznawanie krajów należących do Unii Europejskiej przebiegać będzie wg schematu: poznawanie położenia kraju na mapie Europy, zapoznanie ze stolicą, barwami narodowymi państwa, ze słynnymi osobami, pochodzącymi z danego państwa, poznanie zabaw, tańców, piosenek, ciekawymi budowlami, zabytkami, potrawami, autorami książek dla dzieci i prostymi słowami w języku obcym.


,,Alternatywne Metody Komunikacji’’

         Głównym celem realizacji projektu jest rozwijanie mowy, komunikacji oraz nauka zastępczych sposobów porozumiewania się z otaczającą rzeczywistością. W trakcie realizacji zajęć uczniowie powiększą swój zakres umiejętności sprawczych, świadomości własnej osoby, swoich możliwości. Korzystając z kart wyboru oraz z książeczek uczestniczących AAC mogą wyrazić swoje myśli, uczucia oraz preferencje jak również uczyć się budować prawidłowo zdania, rozwijać mowę, zwiększać zasób słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych. Dzięki tym kompetencjom dzieci uczą się, aby umieć zastosować komunikację w życiu codziennym, unikać zachowań trudnych, doświadczanego stresu, móc w odważny sposób integrować się z otoczeniem. W zajęciach bierze udział 6 dzieci w wieku  3-6 lat.


,,Gdy się rączki spotykają- zajęcia z zakresu Terapii Ręki”

 

         Zajęcia z zakresu terapii ręki mają na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni  i palców, dostarczanie wrażeń dotykowych, poznawanie różnych faktur i struktur.    Ćwiczenia, zadania, zabawy jakie proponuję przedszkolakom podczas zajęć mają  na celu:

– zwiększenie zdolności manipulacyjnych- usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,

–  zrównoważenie napięcia mięśniowego,

– poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz koordynacji obustronnej,

– zwiększenie ruchomości kończyn górnych,

– naukę prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego,

– podniesienie poziomu grafomotorycznego,

– opanowanie i udoskonalenie czynności samoobsługowych,

– doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,                                                                          – kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas  siedzenia, stania.

W zajęciach bierze udział czwórka dzieci 6- letnich z grupy ,,Kotki’’