Zarządzenie nr 21/2019/2020 Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2019/2020

Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

 

Na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493ze zm.),

 

Zarządzam,  co następuje:

 

 

 • 1. 1. W okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie, zwane dalej „przedszkolem” funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

 

 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, dyrektor przedszkola wykonuje swoje zadania w przedszkolu oraz zdalnie, korzystając z następujących środków komunikacji elektronicznej: kontakt e-mail na adres: przedszkole@przedszkole.home.pl; kontakt telefoniczny: tel. 87 643 30 94.

 

 1. Dyrektor przedszkola przyjmuje skargi i wnioski złożone w formie elektronicznej na adres przedszkole@przedszkole.home.pl lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 8.00 do 12.00.
 2. Organy kolegialne przedszkola (rada pedagogiczna, rada rodziców), w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola mogą podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Działania podejmowane przez organy kolegialne w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola są dokumentowane w formie elektronicznej a głosowania odbywają się za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych.

 

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady rodziców i rady pedagogicznej, w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, należy kierować do dyrektora od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 w formie elektronicznej na adres przedszkole@przedszkole.home.pl lub telefonicznie na numer 87 643 30 94.

 

 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zajęcia dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej „kształceniem na odległość”.

 

 • 2. 1. Kształcenie na odległość odbywa się w formie zajęć prowadzonych zdalnie przez nauczycieli od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 12.

 

 1. Prowadzenie zajęć zdalnych przez nauczycieli realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej: przedszkole.home.pl, Facebooka oraz poprzez kontakt telefoniczny rodzica z nauczycielem. Zajęcia będą zamieszczane na stronie internetowej oraz na Facebooku.
 2. Uczestniczenie dziecka 6 letniego w zajęciach w formie kształcenia na odległość stanowi realizację obowiązku przedszkolnego.
 3. W czasie kształcenia na odległość, nauczyciele dokonują korekty wymagań edukacyjnych oraz zakresu podstawy programowej.
 • 3. 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, wychowawca wykonuje zadania określone w §17 statutu przedszkola, za pomocą następujących środków komunikacji elektronicznej: strona internetowa www.przedszkole.home.pl, Facebook oraz poprzez kontakt telefoniczny rodzica z nauczycielem.
 1. Wychowawca przekazuje rodzicom i dzieciom danego oddziału informacje o sposobie realizacji zajęć obowiązkowych danego oddziału, w tym tygodniowy plan zajęć obowiązkowych realizowanych w ramach kształcenia na odległość.
 2. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, wychowawca w wyznaczonych terminach pełni dyżur telefoniczny, a także odpowiada na pytania rodziców i uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Terminy dyżurów telefonicznych, numerów telefonów i adresów elektronicznych do kontaktów z wychowawcą dostępne są u dyrektora.

 

 • 4. 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, nauczyciele wykonują zadania określone w §17 statutu przedszkola, poprzez realizację zajęć edukacyjnych w formie opisanej w §2, ·a także kontaktując się z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły za pośrednictwem następujących komunikatorów elektronicznych.
 1. Nauczyciel realizuje zajęcia w formie kształcenia na odległość poprzez:
 • Przekazanie rodzicom danego oddziału źródła i materiałów niezbędnych do nabywania wiedzy i umiejętności za zakresu realizowanych treści programowych, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać;
 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, nauczyciele poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie przekazują rodzicom informacje o postępach dziecka ( dotyczy szczególnie diagnoz dzieci 6 letnich), a także podejmują działania wspierające dzieci w pokonaniu trudności.

 

 • 5. 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, dziecko zachowuje prawo do korzystania ze wsparcia specjalistów: logopeda, terapeuta, nauczyciel wspierający po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica.

 

 • 6. 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zajęcia organizowane na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, realizowane są w uzgodnieniu z rodzicami, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość opisanych w § 2 zarządzenia.
 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zajęcia rewalidacyjne dla ucznia objętego kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, realizowane są w uzgodnieniu z rodzicami, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość opisanych w § 2 zarządzenia.
 2. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zajęcia zaplanowane dla ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizowane są w uzgodnieniu z rodzicami, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość opisanych w § 2 zarządzenia.

 

 • 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

 

Dyrektor przedszkola

Danuta Jańczak