Zasady organizacji zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018

Zasady organizacji zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018

 1. W przedszkolu organizowane są dla dzieci bezpłatne zajęcia dodatkowe. Są to:
 • Integracja Sensoryczna: prowadzi terapeuta SI Pani Katarzyna Januszko dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • Zajęcia logopedyczne: prowadzi logopeda Pani Agnieszka Radomska dla dzieci posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu, orzeczenie do kształcenia specjalnego, dla wszystkich dzieci zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych oraz konsultacje dla rodziców;
 • Religia: prowadzi siostra Anna Wierzchowska w grupach 5 – 6 latków i 6 latków dwa razy w tygodniu po 30 minut;
 • Język angielski: prowadzi Pani Katarzyna Matuszewska i Pani Jadwiga Andrejczyk. Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej 2 razy w tygodniu po 15 minut w grupach 3 i 4 latków ( Pani Jadwiga Andrejczyk) oraz 2 razy w tygodniu po 30  minut w grupach 5 i 6 latków ( Pani Katarzyna Matuszewska);
 • Rytmika – zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie: prowadzi Pani Katarzyna Nikolopulu raz w tygodniu po 30 minut w grupach 3,4,5,6 latków.
 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

Nauczyciel – wychowawca w swojej grupie wiekowej biorąc pod uwagę zaobserwowane indywidualne predyspozycje dziecka do wybranych zajęć rozwijających zainteresowania w porozumieniu z rodzicem opiniuje kandydaturę dziecka do udziału w wybranym kółku.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 .09.2017 r. w grupach . Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani  po zakończonej rekrutacji przez nauczycieli – wychowawców. Ze względów organizacyjnych każde dziecko może wziąć udział w jednym wybranym kółku.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci będą prowadzone po zakończeniu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych wynikających z podstawy programowej. Rozpoczynać się będą od godz. 15.00. Czas trwania zajęcia wynosi 45 minut. Prowadzone będą raz w tygodniu w zależności od ustalonego programu przez prowadzącego.

W zależności od wyniku rekrutacji dotyczącej zajęć rozwijających zainteresowania w naszym przedszkolu będą zorganizowane następujące zajęcia:

 • Kółko plastyczne: prowadzi Pani Anna Miszkiel
 • Zajęcia taneczne : prowadzi Pani Agnieszka Radomska
 • Zajęcia muzyczne: prowadzi: pani Elżbieta Żółtek
 • Zajęcia teatralne : prowadzi pani Ewa Śliwińska i Pani Dorota Grzesiukiewicz
 • Koło czytelnicze: prowadzi Pani Futyma Danuta i Pani Grażyna Sierocka

Kryteria doboru dzieci do kół zainteresowań w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

 1. Koła zainteresowań przeznaczone są dla dzieci 4 – 5-6-letnich, które wykazują uzdolnienia lub zainteresowania w danej dziedzinie
  2.      Koła zainteresowań prowadzone są  przez nauczycielki przedszkola.
  3.      Uczestnictwo w kołach zainteresowań jest bezpłatne. 
  4.       Liczba dzieci uczęszczających do kół zainteresowań jest ograniczona i ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia. 
 2. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach koła zainteresowań poprzez pisemne potwierdzenie. 
  6.      Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła jeżeli:
 • dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole
 • rodzic wystąpi z taką prośbą
 • częsta absencja dziecka dezorganizuje pracę koła (nieobecność dziecka na zajęciach koła powinna być usprawiedliwiona)
 • dziecko wykazuje naganne zachowanie, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa przez innych uczestników koła
 • dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami.
 1. Skreślenie dziecka z listy uczestników koła zainteresowań powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem. 
   8. Zajęcia kół zainteresowań odbywają się raz w tygodniu po 45 minut.
   9.  Uczestnicy kół zainteresowań prezentują swoją wiedzę i umiejętności podczas   uroczystości przedszkolnych oraz biorą udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i miejskich. 
  10. Każdy uczestnik koła zainteresowań powinien respektować prawa i autonomię innych.Cele ogólne kół zainteresowań:
 • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień dzieci
 • wzbogacanie kontaktu z różnymi rodzajami sztuki
 •  integrowanie różnych form pracy
 • wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych
 • rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych
 • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami