Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

                   Nasze przedszkole stwarza  dzieciom w wieku od 3 do 6 lat bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, socjalnego i duchowego. Dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości. Mamy bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną, nowocześnie wyposażone nowe  i kolorowe pomieszczenia dydaktyczne, salę do zajęć ruchowych, pokój terapii logopedycznej i terapeutycznej. Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Sale dydaktyczne są wyposażone w: tablica interaktywna, laptopy, Internet, dywan interaktywny, laboratorium badawcze. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Otaczamy dzieci opieką logopedyczną, pedagogiczną, pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

•             Podstawę programową wychowania przedszkolnego

•             Plan pracy Przedszkola

•             Program wychowawczo – profilaktyczny

•             Program „ Cyfrowy świat zabaw” , realizowany od września 2019 roku  polegający na wykorzystaniu metody  naturalnego przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

•             Program innowacyjny „ Przedsiębiorczy przedszkolak”

•             Projekt działań adaptacyjnych dla dzieci najmłodszych

•             Zagadnienia programu edukacji matematycznej E. Gruszczyk –Kolczyńskiej ,

•             metody aktywizujące twórcze myślenie

•             programowanie i kodowanie w przedszkolu

 Oferuję bogaty pakiet różnorodnych działań edukacyjnych wychodzących poza przyjęte standardy:

•   Klubu wędrującej książki,

•  warsztaty w Bibliotece Publicznej,

•  comiesięczne teatrzyki i warsztaty,

• spotkania z przedstawicielami Policji, Strażakami,

•  całodniowe, wycieczki autokarowe,

• organizowanie konkursów dla dzieci, dzieci i rodziców,

• udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne,

•  wspieranie rozwoju dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych.

• organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami

•  wyrównywanie szans edukacyjnych,

• wspieranie rozwoju zainteresowań, zdolności talentów wychowanków.

Organizuje się następujące imprezy:

• Festyny rodzinne,

• Spotkania wigilijne,

• Dzień Babci i Dziadka,

• Pasowanie na przedszkolaka dzieci nowoprzybyłych,

• Zabawy karnawałowe,

• Pożegnanie przedszkola,

• Mikołajki,

• Walentynki,

• uroczyste przywitanie wiosny itp

Prowadzimy zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci:

•             Zajęcia z języka angielskiego

•             Zajęcia muzyczno – taneczne

•             Zajęcia plastyczne

•             Zajęcia teatralne

•             Programowanie i kodowanie

•             Origami

•             Religia

•             Rytmika

W zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej specjaliści prowadzą:

•             Terapia Integracji sensorycznej

•             Logopedia

•             Alternatywne metody komunikacji

•             Muzykoterapia

•             Trening umiejętności społecznych

•             Terapia pedagogiczna

•             psychoterapia

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone metodą REHACOM

               Posiadamy system zabezpieczający pobyt dzieci, podjazd dla niepełnosprawnych, windę oraz łazienki dostosowane dla dzieci. Placówka jest wyposażona w nowoczesną kuchnię , która wydaje trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Dostosowujemy diety do potrzeb dzieci wskazanych przez rodziców. Posiłki są przygotowywane z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia. Najważniejszym celem jest dla nas szeroko rozumiane dobro dziecka.

                    Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców. Zatem zapraszamy chętnych rodziców do aktywnego udziału w życiu placówki, angażujemy w prace użyteczne na rzecz grup i przedszkola. Dajemy możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki pod kierunkiem Rady Rodziców, w ścisłej współpracy z Radą Pedagogiczną. Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka oraz pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych są dla nas ważne w planowaniu pracy z dziećmi i poszerzaniu oferty edukacyjnej.

                   Przedszkole jest nowoczesne. Sale zabaw dzieci wyposażone są w nowe, funkcjonalne meble. Dzieci korzystają z różnorodnych kącików tematycznych, np. lalek, plastycznego, badawczego, czytelniczego, muzycznego, teatralnego. Bogate wyposażenie zachęca dzieci do podejmowania różnorodnych działań. Tworzymy warunki do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Planujemy dobrze zagospodarować ogród przedszkolny, z dużą ilością zieleni oraz różnorodnych pomocy i zabawek ekologicznych, bezpiecznych, adekwatnych do wieku rozwojowego dzieci. Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i całej społeczności przedszkolnej.  Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku, jest nowoczesne, wychodzące naprzeciw potrzebom dzieci, zapewniające dzieciom i rodzicom poczucie bezpieczeństwa.