Bańki, bańki mydlane…

Przedszkolaki bawiły się dziś doskonale dzięki animatorom, którzy zorganizowali dzieciom zabawy z bańkami. Każdy przedszkolak mógł doświadczyć jak to jest znaleźć się w środku ogromnej bańki. To było bajkowe przeżycie 🙂

Oferta zadania publicznego „ Czym skorupka nasiąknie za młodu…”

Oferta zadania publicznego „ Czym skorupka nasiąknie za młodu…”

    W  Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku będzie realizowana oferta zadania publicznego pt. „Czym skorupka nasiąknie za młodu..”. Realizatorem oferty jest Towarzystwo Młodego Krechowiaka w Augustowie. Działania podje w jej ramach skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców naszego przedszkola i nie tylko. Mogą w nich brać udział także dzieci i rodzice z miasta Augustów z innych przedszkoli oraz nie uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego.

             Raz w miesiącu wszystkie dzieci w grupach wiekowych będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach dotyczących rozwijania zainteresowań prowadzonych przez : DR WOW – Warszawa, Poznajemy Świat – Kraków, Klanza – Białystok. Ciekawą formą zajęć będą z pewnością spotkania dzieci i rodziców w godzinach popołudniowych w ramach warsztatów: Zabawy ruchowa i integracyjne, wspólne wykonywanie prac plastycznych, wspólna nauka tańca ludowego. W ofercie znalazły miejsce także warsztaty skierowane szczególnie do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z naszego miasta, które będą prowadzone raz w miesiącu. Z doświadczenia pracy pedagogicznej wiemy, że rodzic często potrzebuje wsparcia dotyczącego wychowania dziecka, co w obecnym świecie nie jest łatwe. Warsztaty prowadzone przez specjalistów CEN  Suwałki  będą formą, która być może da odpowiedź rodzicom na trudne pytania dotyczące wychowania oraz kształtowania osobowości dziecka, tak aby odnosiło sukcesy w dalszej edukacji. W czerwcu zorganizujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom festyn pt. Pobawmy się wspólnie, który poprowadzą animatorzy Klanza w ramach Mobilnego Miasteczka Zabaw.

          Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy, iż nie będzie to czas stracony. Oferta jest współfinansowana przez Gminę Miasto Augustów.

Oferta zadania publicznego: Czym skorupka nasiąknie za młodu …

Harmonogram na marzec 2017 r.

Data Godzina Miejsce zadanie prowadzący
 

10.03.2017

 

15.00  – 16.00

 

Przedszkole nr 6

 

Rodzinne spotkanie integracyjne – dzieci i rodzice na temat : ruchowe zabawy integracyjne

 

 

Choroszewska Ewelina

 

13.03.2017

 

9.00-13.00

 

Przedszkole nr 6

 

Zajęcia „ DR. WOW – eksperymenty rozwijające zainteresowania naukami ścisłymi”

 

 

Pokazy DR. WOW – Warszawa

 

17.03.2017

 

15.00-16.00

 

Przedszkole nr 6

 

Rodzinne spotkanie integracyjne – dzieci i rodzice na temat : ruchowe zabawy integracyjne

 

 

Choroszewska Ewelina

 

20.03.2017

 

16.00-17.00

 

Przedszkole nr 6

 

Warsztat dla rodziców: Umiejętności społeczne dzieci – inteligencja emocjonalna drogą do sukcesu życiowego

 

 

Pracownik CEN Suwałki

 

OGŁOSZENIE! Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

OGŁOSZENIE!

  Dyrektor Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w wieku od 3-6 lat. Wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola będą  wydawane od 01.03.2017r. /pokój intendentki przedszkola od godz.8.00-15.00/. Nabór do przedszkola będzie prowadzony do 31.03.2017r. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się w terminie od 03.04.2017 r. do 07.04.2017 r. Zasady przyjmowania dzieci, wnioski o przyjęcie dziecka, oświadczenia oraz harmonogram są dostępne na stronie internetowej przedszkola.

       Zapraszamy na stronę internetową przedszkola: www.przedszkole.home.pl

Dyrektor Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie informuje, że przedszkole, dysponuje 43 wolnymi miejscami dla dzieci 3-6 letnich na rok szkolny 2017/2018.

ZASADY, KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA W AUGUSTOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola

 Rekrutacja do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie dla dzieci ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu skierowana jest do dzieci zamieszkujących miasto Augustów. Prowadzona jest na wolne miejsca po zakończeniu procedury przyjmowania dzieci kontynuujących edukację w tym samym przedszkolu na rok szkolny 2017/2018. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w przedszkolu w terminie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. do godz. 15.00 . Nabór dotyczy dzieci z roczników 2014 – 2011 ( dzieci 3,4,5,6 – letnie). W wyjątkowych przypadkach przyjmowane są dzieci , które ukończyły 2,5 lat.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto zapoznać się z ofertą i organizacją przedszkola (czasem pracy).

 Krok 2 – Wypełnienie i złożenie w przedszkolu „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

 Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, rozpoczynają wypełnianie wniosku od wpisania numeru, nazwy i adresu placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Można wpisać dodatkowo jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których dziecko zostanie zapisane, w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu zabraknie miejsc. Wypełnienie listy „rezerwowej” nie jest konieczne, jednak dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić ręcznie, po pobraniu papierowej wersji formularza z przedszkola lub wydrukowaniu ze strony internetowej przedszkola. Wniosek należy wypełnić, podpisać i wraz z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń złożyć u dyrektora przedszkola w terminie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.  do godz. 15.00. Ważne, by wniosek był kompletny, podpisany i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

 

Krok 3 – Weryfikacja wniosku i dokumentów złożonych przez rodziców

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Zadania i obowiązki komisji rekrutacyjnej zostały określone w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, Dz.U. z 2014 r poz. 811) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego (Dz.U z 2015 r poz. 1942).

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji ustawowo zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają bezpośrednio z ustawy rekrutacyjnej, drugie określone są przez organ prowadzący. Kryteria ustawowe mają pierwszeństwo przed kryteriami lokalnymi. Kryteria ustawowe brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

Komisja na pierwszym etapie rekrutacji bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe Liczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata[1] 10
Niepełnosprawność  kandydata 10
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[2] 10
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria lokalne:

Kryteria samorządowe Liczba punktów
Dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego 20
Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym 10
Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej 8
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola 5
Dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą socjalną 5
Dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) preferują dane przedszkola jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym 2

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych:

1) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

 2) oświadczenie rodziców o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

Uwaga! Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami. Komisja rekrutacyjna w terminie 10 kwietnia 2017 r do godz.15.00 poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy zostaną umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

Krok 4 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie od 11 kwietnia 2017 r do 18 kwietnia 2017 r do godz. 15.00 składają pisemne potwierdzenie woli zapisu ( zawarcie i podpisanie umowy z przedszkolem). Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.

Krok 5 – Ogłoszenie listy przyjętych dzieci do przedszkola

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 21 kwietnia 2017 r do godz. 15.00 poda do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy uszeregowane w kolejności alfabetycznej zawierające imiona i nazwiska dzieci oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola. Będą także zawierały informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte, mogą:

 – wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 – wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,

– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym rodzice dzieci nieprzyjętych mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami. Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku do przedszkola udziela dyrektor Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie  tel. 87 643 30 94

[1] Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci ( art.20b ustawy o systemie oświaty).

[2] Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Zajęcia otwarte w grupie Krasnali

W dniu 21.02 w najmłodszej grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia otwarte pt.”Zając Tup kosmonautą”. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań kosmosem a także utrwalenie poznanych pojęć matematycznych. W nagrodę za owocną pracę dzieci mogły polepić ze swojej ulubionej ciastoliny. Pod wpływem zajęć zdecydowały się stworzyć własne planety i statki kosmiczne. Efekt widoczny na zdjęciach.Dziękujemy Rodzicom za liczne przybycie!! 😀

Druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice

 Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie chcemy wiedzieć, które dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce. Dlatego prosimy o wypełnienie druku deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018. Druk do pobrania u wychowawcy grupy oraz na  www.przedszkole.home.pl/. Termin składania deklaracji jest od 21 lutego do 28 lutego 2017 roku.

  • Dzieci, których rodzice złożą w terminie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 mają zapewnione miejsce w przedszkolu i nie podlegają procesowi rekrutacji.
  • Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w naszej placówce.

 Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 pobierz