Informacja

 Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Art. 52 ust.15 opłaty za przedszkole stanowią należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Z mocy prawa, zawarte z rodzicami umowy w zakresie ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przestały obowiązywać.