Zajęcia dodatkowe

KOŁO PLASTYCZNO-KONSTRUKCYJNE:

 „Mały Artysta”

Prowadzi: Anna Miszkiel

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Twórczość dziecięca jest czynnością instynktowną, odruchową i podświadomą. Małe dziecko przeżywa radość i zadowolenie podczas tworzenia. Widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej.

Poprzez sztukę dziecko opowiada jak pojmuje i odbiera otoczenie. Jego dzieło jest dokumentem burzliwego rozwoju, obrazem życia uczuciowego. Począwszy od przedszkola należy zdawać sobie sprawę, z tego, co może dać dziecku kontakt ze sztuką. Jakie wartości zostaną przekazane podczas spostrzegania, przeżywania, przyswajania i tworzenia.

Wychodząc temu naprzeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu, ale i ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej.

KOŁO TEATRALNE:

„Skrzat”

Prowadzą: Ewa Śliwińska, Dorota Grzesiukiewicz

Już od najmłodszych lat dzieci w wieku przedszkolnym lubią wcielać się w różne postacie. Lubią zabawy w dom, sklep czy lekarza. Podczas tych zabaw nieświadomie stają się aktorami, przebierają się, gromadzą rekwizyty i odgrywają role: mamy, lekarki czy sprzedawcy. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Naturalną potrzebą dzieci jest  umiejętność wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, śpiewie, pracach plastycznych czy ruchu. W przedszkolu prowadzone są  różne zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, a zabawa w teatr może być bardzo interesującym i wyrazistym efektem ujawniającym  doświadczenia i osiągnięcia dzieci.

Jednym z zasadniczych czynników rozwoju dziecka, obok uwarunkowań biologicznych, wpływów środowiskowych i wychowania, jest aktywność jednostki wyrażona w toku podejmowanych czynności motorycznych, werbalnych i umysłowych. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, doskonali mowę, rozwija wyobraźnie, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest to także okazja do wspaniałej zabawy, dającej dzieciom wiele satysfakcji. Odtwarzanie treści utworu skłania przedszkolaki do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. W trakcie zajęć teatralnych dzieci  mogą dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i  wzbogacają  swój słownik o różne pojęcia związane z teatrem.

KOŁO MUZYCZNE:

„Przygoda z muzyką”

Prowadzi: Elżbieta Żółtek

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój dziecka, czyli na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny, jest muzyka. Jej odbiór wpływa między innymi na rozwój emocjonalny dziecka, koncentrację uwagi czy też pamięć. Muzyka pozwala na wyrażanie uczuć, czy też emocji. Dzięki słuchaniu muzyki kształtują się w dziecku właściwe relacje społeczne, postawy moralne. Dziecko uczy się również współdziałania w grupie.

Dzieci już od najmłodszych lat mają kontakt z dźwiękami, muzyką. Dlatego też nauka muzyki cieszy się tak dużym powodzeniem już w trakcie edukacji przedszkolnej.

Najczęściej nauka ta odbywa się poprzez słuchanie muzyki, grę na różnorodnych, dostępnych instrumentach muzycznych. Dzięki tym zajęciom nauczyciel ma możliwość wskazania dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami muzycznymi, co w wielu przypadkach pozwoli na rozwój tych zdolności po zakończeniu edukacji przedszkolnej.

Nie możemy zapomnieć, że zajęcia muzyczne mają także działanie terapeutyczne – działają na dzieci uspokajająco.

KOŁO TANECZNE:

„ W kręgu muzyki i tańca”

Prowadzi: Katarzyna Żukowska

Każdy z nas obserwował bawiące się dzieci w różnych sytuacjach i w różnych porach dnia. Mogło to być w parku, na plaży, w lesie, na łące, w domu, czy przedszkolu. Co się w sposób zdecydowany narzuca każdemu obserwatorowi? Co jest najbardziej uderzające w zabawie dzieci? Nieustający ruch i zainteresowanie życiem. Należy podkreślić, że ta cała ruchliwość dziecka rozwija je i kształci, wzbogaca doświadczenie i uwagę, ćwiczy pamięć oraz zdolność do dokładnego obserwowania rzeczy i zjawisk, wdraża do wysiłku, współżycia oraz współdziałania z innymi dziećmi, co z punktu widzenia wychowawczego i społecznego jest niezwykle istotne. Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym odznacza się ogromnym dynamizmem oraz plastycznością w przyjmowaniu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia.

Ruch przy muzyce to bardzo ważny sposób kształcenia muzycznych, ruchowych, oraz ogólnych dyspozycji dzieci. Jest to również wyjście od naturalnych dziecięcych potrzeb, wszak wszystkim zabawom najmłodszych towarzyszy ruch, w ruchu realizowany jest rytm, sens i rozwój zabawy.

I muzyka sama jest rytmicznym przebiegiem dźwięków w czasie, a im bardziej element rytmu jest w niej odczuwalny, tym bardziej wywołuje ona potrzebę ruchu. Tak jest przy słuchaniu muzyki tanecznej, ale też i innych utworów, w których rytm jest elementem szczególnie eksponowanym.

Podstawą jakiegokolwiek rozwoju muzycznego dziecka są jego zdolności. Dziecko muzykalne zawsze, nawet w niesprzyjających warunkach  znajdzie drogę do muzyki.

Za jedną z podstawowych zdolności muzycznych uważa się poczucie rytmu, które w tym przypadku interesuje nas najbardziej. Każda muzyka, nawet najprostsza melodia, przebiega w czasie, a ten jej przebieg jest zawsze uporządkowany rytmicznie. Warunkiem odbioru tego rytmiczno – czasowego przebiegu muzycznego jest właśnie ta specyficzna zdolność- poczucie rytmu. Jest ono umiejętnością spostrzegania, odtwarzania i tworzenia stosunków czasowych w muzyce.

Równie ważną rzeczą jest słuch muzyczny. Elementarnym jego przejawem jest zdolność do spostrzegania i rozpoznawania melodii. Cechą słuchu muzycznego jest zdolność do muzycznych wyobrażeń . Jest to ważna i niezbędna zdolność u dziecka, które chce w jakikolwiek sposób uprawiać muzykę.

KOŁO CZYTELINICZE:

„W krainie bajek i baśni”

Prowadzą: Danuta Futyma i Grażyna Sierocka

Edukacja czytelnicza opiera się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Czytanie, jako jeden z podstawowych elementów procesu bajko-terapeutycznego, prowadzi do istotnych zmian w procesie wychowawczym. Dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego. Przyczynia się do wzbogacenia wyobraźni i rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć oraz rozwoju intelektualnego. Czytelnictwo przyczynia się do kształtowania postaw, wzbogacania słownika, przyrostu wiedzy. Może stać się też inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej, plastycznej, albo tylko formą relaksacji. Ważną funkcję estetyczną pełnią ilustracje. Dziecko znajdując się w świecie kolorów, odbiera wrażenia estetyczne, poznaje nowe treści. Poznawanie treści książki ma wpływ na rozwój myślenia logicznego – inspirując do wiązania faktów zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Poznawanie i przeżywanie sytuacji zawartych w czytanych opowiadaniach, bajkach i legendach dostarcza dziecku wielu ważnych informacji o otaczającym je świecie. Literatura dziecięca posiada wartości poznawcze, a przede wszystkim wychowawcze.

KOLO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

„LET’S PLAY”

Prowadzą: Katarzyna Matuszwska, Jadwiga Andrejczyk

W obecnych czasach niezwykle istotnym jest kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie granic naszego państwa i języka ojczystego, ale również poza nim. Zmusza nas do tego wszechogarniająca globalizacja powodująca otwieranie się granic państw na inne kultury, narodowości, języki. Wobec powyższego rozwijanie kompetencji wielokulturowych niejako samoistnie przenika w proces edukacji dzieci. Jednym ze składników takowych kompetencji jest umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym. Ta umiejętność otwiera człowieka na świat, ludzi, ale również na niezwykle szybko rozwijającą się technologię, z którą każdy z nas spotyka się na co dzień. Im wcześniej rozpoczniemy naukę języka obcego, tym szybciej będzie on funkcjonował w życiu człowieka, jako zupełnie naturalne i swobodne narzędzie do komunikowania się z całym światem.

 Dzieci uczą się języka obcego intuicyjnie, ich umysł jest niezwykle chłonny i elastyczny, co w znacznym stopniu ułatwia przyswajanie języków obcych. Należy więc, wykorzystać naturalne zdolności dzieci do ich nauki już od lat najmłodszych, w których to dziecko równolegle do nauki języka ojczystego swobodnie jest w stanie nabywać umiejętności rozumienia i posługiwania się innym językiem, przynajmniej na poziomie elementarnym.