KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz ucznia jest Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie reprezentowane przez dyrektora Panią Danutę Jańczak.
 2. Został Powołany inspektor ochrony danych p. Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej kontakt.itrs@gmail.com
 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz ucznia przetwarzane będą w celu realizacji przebiegu edukacji oraz promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz relacji z życia placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1
  lit. a) RODO na:
 1. przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej przedszkola oraz Urzędu Miasta Augustów, portalu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie przedszkola, publikacji w prasie i ich portalach,
 2. nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego,

oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji zawartych umów.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana oraz ucznia przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi IT, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie Facebook Inc. za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Poza wymienionymi podmiotami dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem wizerunku na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook po wcześniej udzielonej zgodzie (USA).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej i portalu społecznościowego Facebook. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.