Sprawozdania z realizacji projektu EFS

Raport końcowy z realizacji projektu „Słoneczna Szósteczka”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Sprawozdanie z realizacji projektu EFS w ramach RPO Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 „Słoneczna Szósteczka”

             Projekt „Słoneczna Szósteczka” realizowany w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie przebiegał w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Dotyczył Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja: Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji przedszkolnej. Wartość całkowita projektu wyniosła 171 409,87 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 145 698,37 zł. Wsparciem zostało objętych 118 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 12 nauczycielek z w/w placówki. Projekt miał na celu podniesienie, jakości oferty edukacyjnej Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych u nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w/w kompetencji. Udział w projekcie by bezpłatny. Projekt obejmował również zakup:

 • Licencji oprogramowania „ Świat cyfrowych zabaw” oraz dostosowanie programu zajęć rozwijających kompetencje informatyczne;
 • Zakup systemu komputerowego – klucz licencyjny do programu metody terapeutycznej REHACOM;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do warsztatów rozwijających kompetencje poznawcze uczenia się;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorcze;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć badawczych;
 • Zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych;
 • Zakup tablicy interaktywnej, dywanu magicznego; laptopów (5 szt.);, komputera stacjonarnego.

           W okresie od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku dzieci brały udział  w zajęciach kształcących kompetencje kluczowe a w szczególności w:

 1. Indywidualnych warsztatach rozwijających kompetencje poznawcze uczenia się , w których wzięło udział 20 dzieci i w wymienionym okresie realizacji przeprowadzono 200 godzin zajęć. Podczas zajęć wykorzystywany był program REHACOM  – zakupiony w ramach projektu klucz licencyjny na 200 godzin treningowych. Oraz zestaw pomocy dydaktycznych używanych podczas warsztatów indywidualnych z dzieckiem.
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne, w których wzięło udział 94 dzieci i przeprowadzono 270 godzin zajęć. Zajęcia w grupach prowadzone były w oparciu o program , którego głównym celem było zapoznanie dzieci z podstawami kodowania i programowania.
 1. Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze, w których wzięło udział 65 dzieci i przeprowadzono 80 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były wg programu opracowanego przez prowadzącego nauczyciela, w którym głównym celem było przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości, a także kształtowania predyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Do zajęć był wykorzystywany zestaw pomocy dydaktycznych zakupiony w ramach projektu.
 2. Zajęcia badawcze, w których wzięło udział 105 dzieci i przeprowadzono 175 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były wg programu opracowanego przez prowadzącego nauczyciela, którego celem jest zainteresowanie dzieci otaczającym światem, stymulowanie rozwoju oraz kreatywności. Dzieci podczas zajęć poznały zależności między wodą, ziemia a powietrzem, zajęcia były prowadzone metodą eksperymentu. Do zajęć wykorzystano zestaw pomocy dydaktycznych w postaci laboratorium oraz jego wyposażenia zakupionych w ramach projektu.
 3. Zajęcia matematyczne,, w których wzięło udział 101 dzieci i przeprowadzono 175 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były wg programu opracowanego przez prowadzącego nauczyciela, którego celem było poprzez zabawy i gry dydaktyczne rozwijać kompetencje matematyczne. Do zajęć zostały wykorzystane klocki NUMICON zakupione dla każdego dziecka w grupie w ramach projektu.

We wszystkich grupach w przedszkolu wykorzystywane jest  oprogramowanie „  Świat cyfrowych  zabaw”, dzięki któremu wspomagana jest nauka języka angielskiego. Prowadzone na podstawie dostosowanego programu zajęcia, opartego o innowacyjne rozwiązanie multimedialne (Aptech Learning Ladder), wprowadzają dzieci w świat cyfrowy oraz dają (poprzez zabawę) możliwość nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci i środowiska multimedialnego.

W ramach projektu „ Słoneczna szósteczka” doskonalone były kompetencje zawodowe u 12 nauczycielek pracujących w przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Przeprowadzone zostały następujące szkolenia skierowane do kadry pedagogicznej placówki:

 1. Szkolenie z umiejętności wykorzystania w pracy dydaktycznej specjalistycznych narzędzi terapeutycznych poprawiających zdolności poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym, w którym uczestniczyła 1 nauczycielka. Szkolenie odbyło się we wrześniu 2018 roku we Wrocławiu w instytucie BIOMED. Nauczycielka nabyła umiejętności do prowadzenia zajęć metodą REHACOM.
 2. Szkolenie z umiejętności wykorzystania klocków edukacyjnych do rozwoju kompetencji matematycznych dziecka, w którym uczestniczyło 11 nauczycielek. Szkolenie odbyło się w listopadzie 2018 r. i prowadzone było przez trenerów KLANZA Białystok. Nauczycielki zostały zapoznane z praktycznymi sposobami wykorzystania klocków edukacyjnych w tym klocków NUMICON do wprowadzania elementów kodowania i programowania.
 3. Szkolenie z umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w codziennej pracy dydaktycznej zwiększającej jakość kształcenia,, w którym uczestniczyło 10 nauczycielek. Szkolenie odbyło się w grudniu 2018 r. i w styczniu 2019 r. i trwało 60 godzin. Prowadzone było przez instruktora firmy szkoleniowej SYNTEA w Lublinie. Nauczycielki zdobyły certyfikaty poprzedzone egzaminem w posługiwaniu się narzędziami TIK w pracy dydaktycznej.
 4. Szkolenie z umiejętności wykorzystania specjalistycznego programu edukacyjnego do podnoszenia kompetencji kluczowych ICT dzieci, w którym uczestniczyło 10 nauczycielek. Szkolenie odbyło się w grudniu 2018 r. i trwało 20 godzin. Nauczycielki zdobyły umiejętność wykorzystywania materiałów dydaktycznych zamieszczonych na internetowych portalach edukacyjnych oraz obsługi tablicy interaktywnej.

Rozpoczęte w ramach projektu zadania będą kontynuowane po zakończeniu projektu w formie zajęć dodatkowych poszerzających ofertę edukacyjna przedszkola. Nabyte przez dzieci umiejętności przyczynią się do właściwego przygotowania ich do szkoły. Natomiast kadra pedagogiczna na skutek przeprowadzonych szkoleń wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności do podnoszenia, jakości pracy placówki w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Sprawozdanie do druku:  kliknij