W Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w 2019/2020 r. realizowany jest projekt ,,Trampolinka”


W Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w 2019/2020 r. realizowany jest projekt ,,Trampolinka” , w ramach którego dzieci wezmą udział w:

Alternatywnych Metodach Komunikacji

W czasie zajęć z Alternatywnych Metod Komunikacji dostosowany jest  materiał do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, rozwijane są kompetencję komunikacyjne oraz językowe. Uczymy się wyrażać własne potrzeby, myśli, preferencje,  nazywać emocje za pomocą kart wyboru, znaków PECS przy ,,Metodzie porannego kręgu”, ,,Zajęciach muzycznych”, ,,Zajęciach plastycznych”. Rozwijamy mowę poprzez wzbogacanie, poszerzanie  słownika, wydłużanie wypowiedzi przy pomocy: komunikacji wspomagającej, książeczkach, wierszach, piosenkach AAC, treningu słuchowego Metodą Krakowską, programu Knillów,  Symultaniczno- sekwencyjnej nauce czytania- Metodą Krakowską oraz ćwiczeniach usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego.

Zajęciach logopedycznych

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Celem terapii jest:

– usprawnianie motoryki narządów mowy,

– korygowanie wad wymowy,

– oprawienie jakości funkcji językowej, oddechowe, fonacyjnej,

– rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

W terapii dzieci wybór metod usprawniania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i podyktowany rodzajem zaburzenia.

Wskazaniami do terapii są wady wymowy, niedosłuch, zaburzenia komunikacji, mózgowe porażenie dziecięce.

Terapii Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Zadaniem terapii SI jest zatem, dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.

Muzykoterapii

,, Ze wszystkich sztuk pięknych, muzyka posiada największy wpływ na emocje” Napoleon I ,cesarz Francji Muzykoterapia to dziedzina zajmująca się leczeniem przy użyciu wszelkich elementów muzyki. Działa ona przede wszystkim na równowagę emocjonalną, ale także strefę ruchową. Wspiera aktywność twórczą Muzykoterapię dzielimy na -aktywną np. śpiew, ruch, grę na instrumentach -receptywną czyli słuchanie muzyki

Treningu Umiejętności Społecznych

Zajęcia odbywają się w 3-4 osobowych grupach. Program Treningu Umiejętności Społecznych uczy dziewięciu podstawowych umiejętności:

  1. Zawieranie znajomości
  2. Słuchanie
  3. Zadawanie pytań
  4. Odmawianie
  5. Inicjowanie rozmowy
  6. Dyskutowanie
  7. Reagowanie na krytykę
  8. Wyrażanie krytyki
  9. Radzenie sobie z uczuciami

Celem zajęć jest rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby, ograniczanie zachowań niepożądanych i stereotypowych, poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania interakcji z rówieśnikami, posiadanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Trening Umiejętności Społecznych cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, z zaangażowaniem wypełniają powierzane im zadania.