ZASADY, KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 6 IM. SŁONECZNA SZÓSTECZKA W AUGUSTOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola

 Rekrutacja do Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie dla dzieci ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu skierowana jest do dzieci zamieszkujących miasto Augustów. Prowadzona jest na wolne miejsca po zakończeniu procedury przyjmowania dzieci kontynuujących edukację w tym samym przedszkolu na rok szkolny 2017/2018. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w przedszkolu w terminie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. do godz. 15.00 . Nabór dotyczy dzieci z roczników 2014 – 2011 ( dzieci 3,4,5,6 – letnie). W wyjątkowych przypadkach przyjmowane są dzieci , które ukończyły 2,5 lat.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto zapoznać się z ofertą i organizacją przedszkola (czasem pracy).

 Krok 2 – Wypełnienie i złożenie w przedszkolu „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

 Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, rozpoczynają wypełnianie wniosku od wpisania numeru, nazwy i adresu placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Można wpisać dodatkowo jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których dziecko zostanie zapisane, w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu zabraknie miejsc. Wypełnienie listy „rezerwowej” nie jest konieczne, jednak dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić ręcznie, po pobraniu papierowej wersji formularza z przedszkola lub wydrukowaniu ze strony internetowej przedszkola. Wniosek należy wypełnić, podpisać i wraz z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń złożyć u dyrektora przedszkola w terminie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.  do godz. 15.00. Ważne, by wniosek był kompletny, podpisany i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

 

Krok 3 – Weryfikacja wniosku i dokumentów złożonych przez rodziców

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Zadania i obowiązki komisji rekrutacyjnej zostały określone w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, Dz.U. z 2014 r poz. 811) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego (Dz.U z 2015 r poz. 1942).

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji ustawowo zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają bezpośrednio z ustawy rekrutacyjnej, drugie określone są przez organ prowadzący. Kryteria ustawowe mają pierwszeństwo przed kryteriami lokalnymi. Kryteria ustawowe brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

Komisja na pierwszym etapie rekrutacji bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe Liczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata[1] 10
Niepełnosprawność  kandydata 10
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[2] 10
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria lokalne:

Kryteria samorządowe Liczba punktów
Dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego 20
Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym 10
Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej 8
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola 5
Dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą socjalną 5
Dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) preferują dane przedszkola jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym 2

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych:

1) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

 2) oświadczenie rodziców o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

Uwaga! Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami. Komisja rekrutacyjna w terminie 10 kwietnia 2017 r do godz.15.00 poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy zostaną umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

Krok 4 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie od 11 kwietnia 2017 r do 18 kwietnia 2017 r do godz. 15.00 składają pisemne potwierdzenie woli zapisu ( zawarcie i podpisanie umowy z przedszkolem). Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.

Krok 5 – Ogłoszenie listy przyjętych dzieci do przedszkola

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 21 kwietnia 2017 r do godz. 15.00 poda do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy uszeregowane w kolejności alfabetycznej zawierające imiona i nazwiska dzieci oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola. Będą także zawierały informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte, mogą:

 – wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 – wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,

– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym rodzice dzieci nieprzyjętych mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami. Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku do przedszkola udziela dyrektor Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie  tel. 87 643 30 94

[1] Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci ( art.20b ustawy o systemie oświaty).

[2] Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).